Gatha Cognition®
Perception, Learning and Reasoning

Article/Chapter Title :

मनोगत

ग्रामसभा: प्रभावी शासन प्रशासनासाठी

1-2

संज्ञापन , नागरिक केन्द्री लोकशाही , ग्रामसभेची कार्यपद्धती , ग्रामसभा

Gatha Cognition Free Publication
Cross Referance

मनोगत

मनोगत

नागरिक केंद्री शासन व्यवस्थेसाठी ग्रामसभा उपयुक्त आहे.

ग्रामसभा केवळ लोकप्रबोधनाचे साधन नाही.

ग्रामसभा ही लोकशाही शासन प्रशासनाचा पायाभूत घटक आहे.

ग्रामसभेकरवी व्यक्तीचे प्रत्यक्ष मूल्य लोकशाहीत समवता येते.

Recommend for this Chapter